Idealny dla ochrony samochodu na co dzieñ,
jak równie¿ dla ¶rednio- i d³ugoterminowego
"gara¿owania"

DALEJ - pokrowiec na samochód, pokrowiec na auto, plandeka gara? pokrowce

Wiêcej informacji
Jaki rozmiar pasuje ?

Jaki rozmiar pasuje?
Proszê wybraæ typ samochodu, a nasz team serwisowy poda Pañstwu pasuj±cy softgarage. Aby dobraæ pasuj±cy softgarage dla Pañstwa samochodu, mo¿ecie Pañstwo wykorzystaæ asystenta kategorii w naszym sklepie internetowym, przy czym wystarczy wybraæ formê karoserii i d³ugo¶æ pojazdu. Je¶li nie macie Pañstwo takiej mo¿liwo¶ci, lub nie znacie d³ugo¶ci pojazdu, prosimy o przes³anie danych takich jak: typ samochodu, marka, model i rok produkcji. Nasz team serwisowy wybierze dla Pañstwa odpowiedni softgarage.
serwis rozmiarów
Wodoodporny Wodoodporny
Przepuszczaj±cy powietrze Przepuszczaj±cy powietrze
Chroni±cy lakier Chroni±cy lakier
Do u¿ytku wewn±trz i na zewn±trz Do u¿ytku wewn±trz i na zewn±trz

>> optymalnie nadaj±cy siê na profesjonalne prezentacje w salonach samochodowych, na targach lub wystawach
>> doskona³y do u¿ytku po przygotowaniu auta do sprzeda¿y lub polerowaniu / oczyszczaniu lakieru
>> oczywi¶cie równie¿ do u¿ytku prywatnego
>> tak¿e dla samochodów zabytkowych
>> tak¿e dla samochodów youngtimer

dalej


Animacja szczegó³owa
softgarage - oddychaj±ca ochrona dla Pañstwa samochodu we wszystkich warunkach pogodowych. Nasza szczegó³owa animacja poka¿e Pañstwu wszystkie zalety softgarage. Pokazane s± materia³, opracowanie, mocowanie i forma - proszê klikn±æ na guziki - zostaniecie Pañstwo dok³adnie poinformowani. W razie dalszych pytañ jest do Pañstwa dyspozycji nasz team softgarage
Animacja szczegó³owa


softgarage w gazecie
AutoBild (AutoSwiat) Niemcy pisze:
high-tech ochrona dla Twojego samochodu
Centrum prasowepokrowiec na samochód, pokrowiec na auto, plandeka gara? pokrowce, softgarage chroni przed sloncem pokrowiec na samochód, pokrowiec na auto, plandeka gara? pokrowce, softgarage chroni przed sniegiem pokrowiec na samochód, pokrowiec na auto, plandeka gara? pokrowce, softgarage chroni przed deszczem pokrowiec na samochód, pokrowiec na auto, plandeka gara? pokrowce, softgarage chroni przed iwiatrem ULTIMATE WHEATHER PROTECTION

softgarage - Profesjonalny pokrowiec na samochód
Szeroki wybór specyficznych rozmiarów i form sprawia, ¿e pasuj± optymalnie i tym samym
„przykrywaj±„ 90% samochodów znajduj±cych siê obecnie na rynku.

pokrowiec na samochód, pokrowiec na auto, plandeka gara? pokrowce pokrowiec na samochód, pokrowiec na auto, plandeka gara? pokrowce pokrowiec na samochód, pokrowiec na auto, plandeka gara? pokrowce pokrowiec na samochód, pokrowiec na auto, plandeka gara? pokrowce pokrowiec na samochód, pokrowiec na auto, plandeka gara? pokrowce
.